Pedagogik

Värdegrunden erbjuder lektioner för dig som vill arbeta med och utveckla dina elever om hur vi är med varandra och vår omgivning. Våra teman är:

Kamratskap och trygghet

Under detta tema finner du lektioner för att skapa trygghet och hitta lugn och ro i klassen. Lektionerna inom ”Kamrat” består av ett antal steg som hjälper dig att skapa och upprätthålla en gemensam värdegrund på skolan. Stegen består av konkreta övningar med tillhörande lärarhandledning och elevmaterial.

Social kompetens

Under detta tema finner du lektioner som handlar om att samverka med andra. God kommunikation som inkluderar andra och bygger på en gemensam värdegrund är kärnan i social kompetens.

Social hållbarhet

Under detta tema finner du lektioner som handlar om demokrati, hälsa och mänskliga rättigheter. Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där alla människor lever ett gott liv med god hälsa, utan påfallande orättvisor. I ett socialt hållbart samhälle värderas människors lika värde högt, människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekologisk hållbarhet

Under detta tema finner du lektioner som handlar om jordens ekosystem och hur vi långsiktigt kan arbeta för att behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering, rekreation.

Självkänsla och empati

Under detta tema finner du lektioner som handlar om hur vi känner och tänker om oss själva. Personer med en bra självkänsla vet att de är värdefulla bara genom att vara. Det handlar inte om ifall man är bra eller dålig på att göra vissa saker. Under detta tema får elever träna upp sin känsla av att vara bra. Du finner också lektioner som handlar om vår förmåga att leva sig in i, förstå och ta hänsyn till andra människors känslor och situation.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Under detta tema finner du lektioner som handlar om att göra skolan och klassen öppen för olika grupper och människor. Vi kommer från olika kulturer och har olika livsstilar. Samtidigt har vi lika mycket värde och samma rättigheter, t.ex. att få vara med, att bli sedda och omtyckta.

Lär om, lär för och lär genom

Lär om, lär för och lär genom är en modell för att beskriva hur man kan arbeta med värdegrundsfrågor i skolan. Lektionerna på värdegrunden utgår från denna modell. Nedan förklaras kortfattat hur modellen fungerar om man exempelvis arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter.

Lär om – Eleverna lär sig om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lär för – Eleverna utvecklar förmågor för att kunna ta del av och verka aktivt i demokratin.

Lär genom – Eleverna lär sig genom att demokratiska principer praktiseras i skolan.

Modellens plats i läroplanen

Lär om – Centralt innehåll

Lär för – Kunskapskrav och förmågor

Lär genom – Del ett och två i läroplanen

Ett exempel på om, för och genom

Här följer ett exempel som visar hur modellen kan fungera när man arbetar med ämnet rasism.

Lära om

Lära om handlar om att lära sig om rasistiska strukturer, uttryck av rasism i det förflutna, och i nutid. Eleverna lär sig begrepp som beskriver olika former av intolerans till exempel rasism, antisemitism, islamofobi.

Lära för

Att lära för handlar om att elever ges möjlighet att utveckla förmågor som är viktiga för att man ska kunna verka aktivt i demokratin. Det handlar om basfärdigheter som kommunikativa förmågor:

  • Att kunna läsa och skriva
  • Att kunna lyssna på andra
  • Att själv kunna uttrycka en åsikt
  • Höra någon annan ändra sin åsikt
  • Ändra sin egen åsikt

Förmågor som kritisk reflektion och källkritik, är också viktiga.

Lära genom

Att lära sig genom handlar om att:

  • Organisera undervisning, lärande och utbildningsmiljön på ett sätt som gör att man känner att man får vara den man är, att man känner sig trygg.
  • Att skapa tillitsfulla relationer.
  • Att jobba med inkludering, att se olikheter som en tillgång, att olikheter är ett normaltillstånd.
  • Att bejaka mångfald, främja likabehandling, främja likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

https://youtu.be/ZF3tjBF_FJA

I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund. Med hjälp av perspektiven om, genom och för synliggörs hur kunskaper och värden hänger ihop.

Så här använder du våra lektioner

Varje lektion är kopplad till ett tema, en årskurs och ett eller flera ämnen. Du kan genomföra lektionen i helskärmsläge. Då kan du välja om eleverna ska arbeta i deras datorer/läsplattor eller om du vill använda projektor. Du kan även skriva ut eller spara lektionen om du vill.

Alla lektioner följer samma struktur och är uppdelade i ett antal steg:

1. Introduktion

Här introduceras lektionen och målen.

2. Kom igång

Här kan du starta upp lektionen genom att använda något av våra ”Nyhetstips”. Dessa består av aktuella nyheter och till varje nyhet har vår redaktör valt ut ett antal frågor för att diskutera nyheten.

3. Lär om

I detta steg arbetar eleverna med kunskaper om till exempel mänskliga rättigheter eller klimat.

4. Lär för

Här arbetar eleverna mer mot förmågor för att till exempel kunna ta del av och verka aktivt i demokratin eller klimatdiskussionen.

5. Exit ticket

Varje lektion avslutas med en enkel exit ticket för att stämma av vad eleverna lärt sig eller vad de kanske vill lära sig mer om.

6. Lär genom

Denna del är till för hela skolan, ett arbetslag eller bara din klass. Tanken är att de kunskaper och förmågor som inhämtats under lektionen ska omsättas i konkret handling. Det kan handla om att ta fram regler eller förhållningssätt hur man är mot varandra eller motverka olika negativa strukturer.

7. Koppling till kursplaner

Här hittar du kopplingar till det centrala innehållet och till läroplanens olika delar.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in