Läs mer om våra användarvillkor här

Värdegrundens användarvillkor
(Uppdaterade 30 april 2018)

Välkommen till våra Användarvillkor. Det är viktigt att du läser dessa och förstår dem eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter. Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan Värdegrunden och dig när du använder vår tjänst. Genom att använda vår tjänst accepterar du, och är bunden av dessa villkor och är införstådd med att de kan ändras av oss när som helst vilket vi då meddelar.

Villkoren gäller så länge som du använder Värdegrunden och du är bunden av dem även om ditt medlemskap, användande eller tjänsten avslutas.

1. Definitioner

”Tjänst(er)” – Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med information och filer genom Värdegrunden. Viss information kan du som användare lägga upp genom t ex kommentering.

”Villkor” – Dessa villkor inklusive Integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som du godkänner.

”Vi”, ”oss”, ”vår” – Vi som driver Värdegrunden, Kunskapskraft & Media Sweden AB, org.nr 556718-7108.

”Webbplats” – vardegrunden.se och samtliga andra undersidor på denna domän.

”Eget material” – Material såsom text som skrivs av dig som användare av Tjänsten men också eventuellt bild- eller filmmaterial som du förser Oss med.

”Du”, ”dig”, ”din” – Avser dig som användare av Tjänsten.

”Information” – Allt material som levereras av oss genom Värdegrunden.

”Registreringsformulär” – De formulär Du fyller i för att få använda Tjänsten, registrera medlemskonto och för att få meddelanden via Epost.

”Personuppgifter” – Information som kan hänföras till din person, exempelvis namn, adress, yrkesroll, telefonnummer, e-postadress eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig, som registreras av oss när du använder vår Tjänst. Se Integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

2. Tjänsten

Du accepterar att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du accepterar att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och användningen av denna. Du accepterar också att vi inte har något ansvar för förseningar eller misslyckanden avseende t.ex. att publicera eller lagra meddelanden eller annat material. Tjänsten erbjuds i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänsten. Du accepterar att viss Information, exempelvis mjukvara, erhålls av oss från tredje part och att vi inte heller kan lämna några garantier avseende sådan Information. Du förstår och accepterar även att (a) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan användas; (b) det är tekniskt omöjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan utfästa att göra det; (c) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel; och (d) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Vi rekommenderar vi att du använder anti-virus program på all Information och/eller material som du får via Tjänsten.

3. Rättigheter

Genom att använda Webbplatsen accepterar du att vi tillhandahåller Information endast för ditt eget icke-kommersiella bruk och i din tjänsteutövning. Informationen får inte användas för något annat syfte (exempelvis publicering eller kopiering). Du får inte sälja, vidarelicensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller liknande rätt i Informationen eller på annat sätt överföra någon typ av rätt i Informationen. Du får heller inte själv eller genom att tillåta eller hjälpa tredje part, reproducera, kopiera, bearbeta, skicka, lagra (exempelvis på annan webbsida), distribuera, exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du får inte heller skapa ett verk som härleder från Webbplatsen eller företa reverse engineering, ej heller företa dekompilering eller på annat sätt försöka upptäcka källkod i Informationen eller kringgå tekniska skyddsåtgärder avseende Informationen. Obehörigt eller förbjudet användande av Tjänsten, Webbplatsen eller dess material och innehåll kan leda till ansvar och/eller straffrättsligt åtal enligt lag. Vårt namn, logotyper och bilder samt bilder och logotyper som tillhör tredje part (inklusive deras tjänster och produkter) tillhör oss eller respektive tredje part och du har ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer på Webbplatsen (inklusive design, utseende och känsla, s.k. ”look and feel”) och allt material eller innehåll som är en del av Webbplatsen ska ses som vår egendom eller våra licensgivares egendom. Genom att ge oss material, såsom inlägg, omdömen och kommentarer, ger du oss en evig och global licens, utan rätt till ersättning, att använda och exploatera sådant material eller del av detta som vi anser lämpligt. Vi har även rätt att radera, modifiera, redigera eller på annat sätt handskas med material som du skickar till oss/Webbplatsen som vi finner lämpligt. Du avstår även, i den utsträckningen gällande lag tillåter, från alla så kallade ideella rättigheter eller liknande rättigheter i sådant material.

4. Användares uppförande

Ditt användande av Webbplatsen och Tjänsten ska ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god ”nätetikett”. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och fel i relation till ditt användande av Tjänsten. Misstänkta lagöverträdelser polisanmäls. Du får inte använda Tjänsten:
a) i ett olagligt syfte; (såsom försök till olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, uppvigling, spridning av barnpornografi eller intrång i upphovsrätt)
b) på något sätt som kan skada eller störa en annan användares dator eller teknisk utrustning;
c) på något sätt som stör, skadar eller leder till en mindre effektiv Tjänst;
d) på något sätt som kan vara oanständigt, vulgärt, obscent eller pornografiskt;
e) för uppladdning eller överföring av datavirus, exempelvis s.k. timebombs, cancelbots, worms, trojan horses, eller spyware eller andra potentiellt skadliga datafiler, information eller program;
f) som ett sätt att hota, förfölja, trakassera, utnyttja, diskriminera eller på annat sätt förolämpa andra användare annan person eller firma eller för att samla, lagra, visa, reproducera eller ta del av andras personuppgifter eller inkräkta i andras personliga integritet;
g) på ett sätt som innebär en överträdelse eller kränkning av annan persons, firmas eller företags rättigheter, exempelvis till upphovsrätt eller sekretess;
h) för kommersiella syften, exempelvis annonsering, publicitet, marknadsföring eller erbjudande av varor eller tjänster;
i) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung, exempelvis genom att personifiera en anställd, chef eller representant hos oss eller annan användare; eller
j) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller andra oombedda meddelanden.

Du är införstådd med att vi redigerar eller tar bort innehåll som enligt vår uppfattning är olämpligt eller misstänks bryta mot svensk lag efter publicering på Webbplatsen. Om du finner något material som enligt din åsikt framstår som stötande eller på något sätt olämpligt, var god informera oss om detta på info@prataomalkohol.se

Du accepterar att vi alltid har rätt att övervaka eller granska sådant material och att vägra tillgång till eller flytta material som gjorts tillgängligt via Tjänsten eller Webbsidan.

Alla meddelanden och material som sänds via Webbsidan ska stå i överensstämmelse med våra regler för kommentarer och omdömen och eventuella andra inlägg vilka utgör del av dessa Villkor.

5. Eget material – regler för kommentarer

Som användare av Tjänsten kan du skriva egna kommentarer där det indikerats på vår Webbplats. Du är själv ansvarig för din text och vilket innebär att du själv kan ställas till svars för materialet inför t ex domstol. Du förstår att innehållet i Eget Material inte återspeglar våra åsikter eller våra anställdas eller representanters åsikter och att vi inte tar ansvar för Eget Material eller för skada som uppkommer på grund av din uppladdning av Eget Material. Vi har rätt att redigera eller ta bort upplagt Eget Material utan att meddela dig eller ange anledning för detta. Om du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt eller som vi finner stötande eller tvivelaktigt kommer vi att meddela dessa till relevanta personer eller myndigheter.

6. Säkerhet och registrering

Du ansvarar för att hemlighålla ditt lösenord och användarnamn och du själv ansvarar för alla aktiviteter som förekommer på ditt konto. Du ska (a) omedelbart meddela oss vid obehörigt användande av ditt konto eller annat säkerhetsöverskridande och (b) logga ut från ditt konto när du inte använder Tjänsten. Vi kan inte ansvara för förlust eller skada som uppkommer för dig eller annan på grund av att du inte uppfyller denna bestämmelse. Om du lämnar uppgift som inte är korrekt eller om vi har skälig anledning att misstänka att så är fallet, får vi stänga av eller begränsa ditt tillträde till de delar av Tjänsten som kräver registrering. För att anmäla sig för och ta emot nyhetsbrev samt få tillgång till alla områden på Webbplatsen måste du vara minst 18 år gammal och förse oss med korrekt information om dig själv enligt Registreringsformuläret. Om du är under 18 år, måste vi ha ett skriftligt Föräldrasamtycke ifyllt av din förälder/förmyndare inskickat till oss på info@prataomalkohol.se. Om din förälder/förmyndare inte vill godkänna Föräldrasamtycket, ber vi dig att inte använda Webbplatsen eller Tjänsten.

7. Integritetspolicy

För att läsa vad som gäller för behandling av Personuppgifter så kan du gå till vår ”Integritetspolicy”. Vår integritetspolicy är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Du kan ställa frågor eller kommentera vår policy genom att skicka ett e-postmeddelande till info@vardegrunden.se.

8. Ansvarsbegränsning

Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller annan för förlust eller skada som är hänförlig till eller på något sätt är förenat med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten, Informationen eller Webbplatsen. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, direkta som indirekta. Vi ansvarar inte heller gentemot dig för felaktigheter eller förseningar i Tjänsten, exempelvis p.g.a. a) du har försett oss med felaktig information; b) du har raderat en del av en Tjänst eller; c) du inte följer instruktioner för användande av Tjänsten.

9. Andra webbplatser

På Webbplatsen kan det förekomma länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Webbplatsen och Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll på annan webbplats. Länkar till andra webbplatser innebär inte att vi bekräftar den webbplatsen eller dess innehåll eller går i god för denna.

10. Skadeslöshetsförbindelse

Om du skulle ha någon rätt eller krav mot en annan användare på grund av användning av Tjänsten ska sådan rätt, krav eller tvist föras oberoende av och utan anknytning till oss. Du ska även hålla oss skadelösa mot alla krav, skadestånd och kostnader som uppkommer på grund av att du inte följer dessa Villkor, gällande lag eller på grund av ditt bruk eller missbruk av Tjänsten, Webbplatsen eller Informationen.

11. Överlåtelse

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi skriftligen godkänt detta. Vi får överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan restriktioner.

12. Avstängning och uppsägning

Vi har rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten om du handlar i strid med lag eller inte följer dessa Villkor, eller om vi helt eller delvis stänger ner Tjänsten.

13. Ändringar av villkor

Vi har rätt att när som helst ändra dessa Villkor vilket vi meddelar genom att i inledningen till dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter att vi meddelat detta accepterar du de justerade Villkoren. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om Villkoren har ändrats. Om du inte accepterar ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.

14. Lagval och domstol

Webbplatsen riktar sig till användare i Sverige. Vi kan inte garantera att Webbplatsen överensstämmer med annat lands lagstiftning. Svensk lag gäller för dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom värdegrundsfrågor.
Fyll i mejl för nyhetsbrev.

Logga in