Gender Symbols

Privilegiepromenad

Lektionen är framtagen av Lås Upp och anpassad till detta format av Värdegrunden. Vårt handlingsutrymme och våra möjligheter att exempelvis visa oss offentligt med den vi är ihop med, kunna utbilda oss till det vi vill, få det jobb som vi drömmer om och ta del av samhällsinformation varierar mycket beroende på faktorer som hudfärg, etnicitet, sexualitet, klasstillhörighet, kön och funktionsförmåga. Personer som passar in på normen får privilegier medan de som inte passar in på normen diskrimineras och begränsas.Målsättningen är att skapa en djupare förståelse för hur olika faktorer som kön, hudfärg, sexualitet och religionstillhörighet påverkar våra val, möjligheter och vår livskvalitet.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen och kopiera upp elevbilagan så att det räcker till alla elever. Du behöver även klippa isär rollkorten i elevbilagan så att varje elev får en ”roll”. Använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Läroplanen anger bl. a. att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Tanken är att övningen därtill ska få eleverna att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån bland annat kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Privilegiepromenad

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...