etik_moral_fusk670x300-1

Hedersrelaterad brottslighet

Denna lektion är framtagen av Brottsrummet (Brå) och Polisen och anpassad för Värdegrunden. I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Få brott är så komplexa och svåra att utreda som våld som utövas i nära relationer. Brotten drabbar inte bara individer, utan är också ett samhällsproblem. Regeringen har under några år framöver avsatt en stor summa pengar för att dessa brott ska bekämpas. Ett av målen är att via utbildning och information se till att fler sådana brott anmäls, utreds och lagförs.

Material och förberedelser

Läs igenom lektionshandledningen. Till övningen behöver eleverna tillgång till datorer med internet. Gärna utrymmen där eleverna kan sitta ensamma eller i mindre grupper och arbeta. Använd gärna relevanta nyheter eller filmer som du finner under ”Värdegrunden tipsar”. Här hittar du den interaktiva övningen som tillhör lektionen.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Läroplanen anger bl. a. att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Eleverna lär sig också att reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social samt kulturell bakgrund.

Relaterade lektioner till: Hedersrelaterad brottslighet

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...