Gender Symbols

Könade ord (gymnasiet)

Ord kan sägas vara bekönade. Vissa ord associerar vi mer ed kvinnor eller mer med män. Andra ord uppfattas som könsneutrala. Gränserna är dock flytande, de förändras över tid och flera uppfattningar kan givetvis finnas i en grupp. Där en menar att ett visst ord främst förknippas med det ena könet, kan någon annan ha en annan uppfattning.Denna lektion syftar till att göra eleverna medvetna om att språket bidrar till att forma våra uppfattningar om varandra. Eleverna ges även möjlighet att reflektera kring normer och föreställningar om män och kvinnor.

Material och förberedelser

För att genomföra lektionen behöver du utklippta listor med ord. Lista rätt många ord (40-50 ord), både substantiv, adjektiv och verb, på papper och klipp sedan isär dem, så att det står endast ett ord på varje liten lapp. I elevbilaga 1 finner du en lista med 40 förtryckta ord och du kan själv välja att fylla upp med egna ord. Kopiera upp och klipp itu lapparna så att varje grupp får en uppsättning. Lägg sedan lapparna i ett kuvert. Du behöver även tre färgade A4-ark av lite tjockare papper till vardera grupp med rubrikerna ”Män”, ”Kvinnor” och ”Både och”. Varje grupp behöver även lim- eller häftstift.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan har ett tydligt uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Läroplanen anger bl a att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Läroplanen tar även upp att sättet som flickor och pojkar bemöts och bedöms på och att de förväntningar vi har på dem formar hur de uppfattar vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”.

Relaterade lektioner till: Könade ord (gymnasiet)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...