Gender Symbols

Könade ord (årskurs 3-5)

Genus är det man kan kalla socialt kön, och handlar om de förväntningar och föreställningar vi som individer och som samhälle har på hur man bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön: gester, kläder, språk, vad vi gör eller inte gör. Denna lektion syftar till att göra eleverna medvetna om att språket bidrar till att forma våra uppfattningar om varandra. Eleverna ges även möjlighet att reflektera kring normer och föreställningar om män och kvinnor.

Material och förberedelser

För att genomföra lektionen behöver du utklippta listor med cirka 15 ord (fler i år 5). Lista både substantiv, adjektiv och verb, på papper och klipp sedan isär dem, så att det står endast ett ord på varje liten lapp. Du kan även använda de förtryckta ord som du finner i elevbilaga 1.

Syfte och mål enligt läroplan och kursplan

Skolan har ett tydligt uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Läroplanen anger bl a att skolan ”har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” och skolan ”skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Läroplanen tar även upp att sättet som flickor och pojkar bemöts och bedöms på och att de förväntningar vi har på dem formar hur de uppfattar vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”.

Relaterade lektioner till: Könade ord (årskurs 3-5)

Hämtar sökresultatet...

Laddar sökresultat...